Nyzo transaction from CHROUZZ to Brekkie

block: 22461603

type: 2 (standard)

timestamp: 1694028021.000 (2023-09-06 19:20:21.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: 03f85fad9f65c60d-80489d6a10e8eb71-4de8c0e52df59870-49055455f5bbc86c

sender ID: 91a297ca1a451777-5840d8f5e79a1e0b-da1f82e227710e77-d2f7e9a1496fdd4f

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: 323550b23e89ffb2-464bf890733f538b-ebf90c0fb65c72d8-a0cd02e8669c1220-55d3d7553e52d22c-3604d43bb7d8f2d9-b5ec6c364c825e4a-edf60cd20a4e5907