Nyzo transaction from Saruman to 0000...0000

block: 19676951

type: 2 (standard)

timestamp: 1674535457.000 (2023-01-24 04:44:17.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: 0000000000000000-0000000000000000-0000000000000000-0000000000000000

sender ID: 69a36efe52dee5b1-4d5228aa92db0700-b4098f5ae2e23272-714e1a1975fdac3f

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: d7e5d66ac86f0293-e43cc5c40db8ff0e-104290bc7002c8c7-4d5841610e4b1a08-1c48f75960e1581c-743a6316612f549c-c10f8a803eb8c59a-b0def2f927a7df07