Nyzo transaction from Saruman to 5361...0000

block: 19510492

type: 2 (standard)

timestamp: 1673370244.000 (2023-01-10 17:04:04.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: 536172756d616e00-0000000000000000-0000000000000000-0000000000000000

sender ID: 69a36efe52dee5b1-4d5228aa92db0700-b4098f5ae2e23272-714e1a1975fdac3f

sender data: meta-nickname

sender signature: d8d83e539c2b9032-4eb690d16bb07ee9-94dae47d8cc51fec-13be3641d19fa5f6-206bf66e74343fbd-b9848d8a04730bd3-8d2da6231cdc7de3-28c54eca19662809