Nyzo transaction from Mewtwo to wdc-hzvps-12933

block: 19019553

type: 2 (standard)

timestamp: 1669933671.000 (2022-12-01 22:27:51.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: 852c182d5038ea1e-b41b38399db7d746-31aa572b465ab39f-0f80660fff86cc4d

sender ID: 0fcf3dda2e5f79b1-820b619ad9500bcb-fe8ff03b06e5c555-d63d35cbdc1fd4f3

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: 8cb2b45d9259d90f-e8d632349c71e78b-80c46ad67bff0fb3-9a36db3f76685d7f-5fcc0722a13e500d-0f5c7694917bcb07-d888906115267a78-ed60eb5471e74903