Nyzo transaction from OSMAC15 to Natalia11

block: 18233403

type: 2 (standard)

timestamp: 1664430621.000 (2022-09-29 05:50:21.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: dbbe310c8335836d-a4ccc90bbad57f58-58e208d5303df748-151004f1c0167647

sender ID: ba4771caf577ca75-7948a56b5a9952e5-dab28c047fa54fa0-fcc0cdbe7fa2ecbb

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: 45081595d6c49d61-13c7cc6ece567f9a-5492315ecdc353d4-f39bff7406bab080-46fd04f78c304b5e-9ed81bfd1a7fc753-ae0e0e73b4a39def-5eb1907883d4090c