Nyzo transaction from Giacomo30 to CAZ

block: 18018003

type: 2 (standard)

timestamp: 1662922821.000 (2022-09-11 19:00:21.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: 8d3197c08dc90113-8d0566ed509ff9c3-9b6d488453e84c3a-d5414850f36e6c5d

sender ID: 9bc1fc2c3f3b54ea-00236bb52af5ba1c-73914f5ccc022704-7d892a5780ee2df3

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: c6c872aecca594bb-f88c5c113937882b-e891ec89cc3cdd05-c6d14702affd0a08-69bf082ce40d6144-7a6103943e4a3920-1871ab2cb4ecee36-e0675b028f2c860b