Nyzo transaction from Giacomo30 to ushakov13

block: 17823952

type: 2 (standard)

timestamp: 1661564464.000 (2022-08-27 01:41:04.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: a1fa08a60b410508-0297d09ffb5ec7a3-b67293900902914a-0d1b165943f80cac

sender ID: 9bc1fc2c3f3b54ea-00236bb52af5ba1c-73914f5ccc022704-7d892a5780ee2df3

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: 2294d834180e943f-f461fb65519ee5fe-4e0f55aa6657df70-bf7835ab3f055d28-342946484a8c2ccc-11e062d420ceadb3-c2220066a879c70f-afb24908f9b42f0f