Nyzo transaction from Giacomo30 to jepsen

block: 17162653

type: 2 (standard)

timestamp: 1656935371.000 (2022-07-04 11:49:31.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: 3b26f5d49177bf64-3934f97e6a65d7c5-149eda6e9af77557-12131c28f90d70e4

sender ID: 9bc1fc2c3f3b54ea-00236bb52af5ba1c-73914f5ccc022704-7d892a5780ee2df3

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: 52ac75fc8e16b532-ac1616c2c4827553-2c016333c90badfd-c65a358264c38802-a1ce577d86c1e364-83b3b4bd88690251-84708287bf9a812d-2fa3c5847d5f2309