Nyzo transaction from KOyou 13 to hardNW23

block: 15731802

type: 2 (standard)

timestamp: 1646919414.000 (2022-03-10 13:36:54.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: 727e50ad5ce8e7e4-c52b6b481e478256-6e8ed681044196fc-267b0cc4f67bd6c6

sender ID: 0aff0ddaf90b5bd0-4466240346b35daa-cfe7637e71ce0ef4-7f69e02853e10745

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: 02a33279d6a4286a-77fb896a83748317-80f745dc8bb6d8a2-fffc503b34883c8c-717b7d86a507dbea-92afdc1829aa4bee-2d2fe6a402a6f640-6782e4ab612c4307