Nyzo transaction from KOyou 13 to tedcrypto37

block: 15362853

type: 2 (standard)

timestamp: 1644336771.000 (2022-02-08 16:12:51.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: 435720bb40e2e14c-50bb1cdf87d1a3ab-138096ee144a791b-5b94208e7e06e016

sender ID: 0aff0ddaf90b5bd0-4466240346b35daa-cfe7637e71ce0ef4-7f69e02853e10745

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: 576b87e1707857c2-7fc30c63852a96de-20a37a08c7a104dc-8ea3b932b06de6d9-b2e5633a60373a41-b9379672f3fa5f68-d47deb5df1b277f0-76f67c0061ab4f08