Nyzo transaction from 🔗 to tedcrypto11

block: 15310052

type: 2 (standard)

timestamp: 1643967164.000 (2022-02-04 09:32:44.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: b353ebdac47aaaab-366ed0aa441167a4-6d7851ee4bcc3428-65d18b0d689a8618

sender ID: d7502bd0005b5676-d505eaa985c6cad1-599959f8eb6a4067-a5a6e87b27805381

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: 8be40bff3d84d060-4e7f1d348bb42b2a-1df93e4d0410f99f-4af50df6a14455f4-66331fff1d8c4600-3bbb072f74cf716b-96c294f6fe2b94d9-9e336bfc9fed3904