Nyzo transaction from SIMON to crypto240

block: 7282151

type: 2 (standard)

timestamp: 1587771857.000 (2020-04-24 23:44:17.000 UTC)

amount: ∩0.000001

fee: ∩0.000001

received amount: ∩0.000000

receiver ID: d22af48d089c8080-ae49f9bd04ff1057-0da1aa22e9c2a5a5-0e9680383e553ba5

sender ID: 911cbab5fedacb3a-e7836ee5bef4f303-68c37a0cdce16ae5-51b87249bd2da2a0

sender data: meta-top-new-verifier

sender signature: e9e309b3f9cd367a-7358285fa12aef6b-266d77158cb76de1-8590bf8e866e6bf8-1185ab447a5e73a7-be003138ef98ae91-50076844ea7b746d-f479bf2d01000706