Nyzo transaction from TeslaNow to e270...1fec

block: 4899942

type: 2 (standard)

timestamp: 1571096400.594 (2019-10-14 23:40:00.594 UTC)

amount: ∩20.800000

fee: ∩0.052000

received amount: ∩20.748000

receiver ID: e27039d2a6f12583-f930f2f4da7a4efd-b1e2ef6cae9a7d15-593b4df30f071fec

sender ID: 3114f331b89a47b9-d78fc9ac5a70da05-872a9be39bb1ad00-10678e9a1c550f3b

sender data: Tesla

sender signature: dced3eef3317fde6-013f6da69ac514b8-47ed00646a374c2f-f2e9b1f0d09d98b4-1d62fd862a4d51ec-06e27319a3019e88-c54f854766d3457f-964508cc0e2d5c0f