Nyzo transaction from TeslaNow to e270...1fec

block: 4795182

type: 2 (standard)

timestamp: 1570363080.838 (2019-10-06 11:58:00.838 UTC)

amount: ∩100.000000

fee: ∩0.250000

received amount: ∩99.750000

receiver ID: e27039d2a6f12583-f930f2f4da7a4efd-b1e2ef6cae9a7d15-593b4df30f071fec

sender ID: 3114f331b89a47b9-d78fc9ac5a70da05-872a9be39bb1ad00-10678e9a1c550f3b

sender data: Tesla

sender signature: a3638eee3b1741c7-bef54e178be51e5e-9ca004a788f35b13-3b9efa023f6de3e5-b185db29e3873499-49494843b22f0b28-9717b53954fc99aa-79d31f04893fbf00