Nyzo block 10277628

blockchain version

2

hash

1929798798eac3e0-47a630042f4c86b3-4bc1ff64271555dc-001b6daca35f885b

cycle length

2411

previous block hash

cb385fc87179488f-635e4830cc8b66a5-6c1adce12171040b-b5053371a13a46f7

start timestamp

1608740196.000 (2020-12-23 16:16:36.000 UTC)

end timestamp

1608740203.000 (2020-12-23 16:16:43.000 UTC)

verification timestamp

1608740204.671 (2020-12-23 16:16:44.671 UTC)

transactions

transaction 1

type: 1 (seed)

timestamp: 1608740197.000 (2020-12-23 16:16:37.000 UTC)

amount: ∩376.480561

fee: ∩0.941202

sender ID: 12d454a69523f739-eb5eb71c7deb8701-1804df336ae0e2c1-9e0b24a636683e31

sender data: (empty)

sender signature: 250adc36b7a6e3b2-91cfe6ddba8741f9-659b363a0504ecc7-9905f48ed2fb0f3b-fa6ca53f9658d86b-608990c0575aa42f-c73a6b2a3fc306be-e8700f18b5204201

transaction 2

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740198.100 (2020-12-23 16:16:38.100 UTC)

signer identifier: ff538fa326122ee6-7d2c1622ea2a701b-9e1dd8fcf26e2b71-8b88b68b22afc735

vote: yes

cycle transaction signature: 4f154479ebca3c6d-75b7be70ee497fc5-63028c6ae5fb6383-97cbf996f810eab5-8abb490ecc19b654-16c6fd9f762469db-aa63ccce40327134-d72192f65443ed09

signature: 22653328a0b5b967-63efd272b68ee7b4-9d8cc823f8fc4778-1a3a9ae4efa27165-63e04cdaea2a31e3-ef87ce75f19fca83-1b4f4c9b5d0795b1-9ead46072673f30a

transaction 3

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.325 (2020-12-23 16:16:40.325 UTC)

signer identifier: ad3178998e4db1e3-82cee5e001a83b3a-344fd471a39e1d67-2d9440eecfa3296c

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: ee8a69caf11ca13f-3d9b028125f458c6-cf23b68b1308c0ed-84ffc4207317987b-c8e17ccfa2270b54-89248983074ae4d8-6062c2badf943880-a3857f461d347c08

transaction 4

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.338 (2020-12-23 16:16:40.338 UTC)

signer identifier: 17f80aa74f37a6f5-62dafad818e32f4f-544a06ea125672d1-f9e0332b2d2ff829

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: f3711ef858d900d4-cd4c650cbc8b8eac-1c4355d04e3e29dc-df23b0be32610cbb-24faa21629f26345-85038ae315f174f5-568e9c0202b552b4-0f46202e98653709

transaction 5

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.343 (2020-12-23 16:16:40.343 UTC)

signer identifier: 8a4c3685b4575be6-db1b9132090033dc-4899d638795c5245-d33e4e9e26703d14

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: 0f7b4510187f1117-40ce848938436308-d035ea917b9c2c0d-9c24a968c9623ade-5f18e715c500839c-532e1ee4e0dd6237-5e12c030e2a704b1-040dd21342241409

transaction 6

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.347 (2020-12-23 16:16:40.347 UTC)

signer identifier: 6bf60dc487254eea-4a8cf6cc7e55ae04-6ce77993ad675dc3-1cd6e84401d4be14

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: 0ab83b44bc1bb6a3-c2d480e7eafbb944-2a9378959e16a821-aff99271d3fb1104-2ed637c82e4c948b-544cb35072552213-4dda0de3c5b98279-fd6bf28f543da404

transaction 7

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.353 (2020-12-23 16:16:40.353 UTC)

signer identifier: 87b3173ab2d23be0-5c7752d6fee4ecd3-9c4673cb273c7d68-991896e7d7d792e6

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: a596401fc8ddfee1-3531ce816e29549b-f8540a3c85d6df82-a0acafeea3f88f88-e759e79bc146f70a-68b87c86509188d9-bc2ae1a41e337f62-c1f64e09400f2104

transaction 8

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.359 (2020-12-23 16:16:40.359 UTC)

signer identifier: 56adfd7fd4a05ef3-cdd0dad22db029b2-19eac8c80bbd7651-bdcfc0e73296198c

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: 87321b75eb708878-5cbf5b0306b1ca3c-ba53a700629ca2df-7a2f6eefe16f2fb4-5708ff5126204d7a-e1b1deae4e9d5c34-2ab89c8f9a1fac20-adc03f66e2367d08

transaction 9

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.365 (2020-12-23 16:16:40.365 UTC)

signer identifier: 785cf28edd4bd9eb-b8d7418e14c8154a-34046e05aa9c1c10-1eb16086eba5a191

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: 80bc5c7579610dce-78980cca29f86a74-2f87e83929d87b80-7e42f633985f32ec-a563270853d1bcb5-bf76408da3fd7a2c-458920920352cf66-8a93d4c2f7bf6309

transaction 10

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.367 (2020-12-23 16:16:40.367 UTC)

signer identifier: 11b8408a8892bf97-efc49dbd4d6ce781-fdd9c5ccf7d49646-d59d44bec8a52aa8

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: 3c51d8d78e8c026b-562ee4d557b0242c-d1eb5fbf7501af92-1dccc881cb28363b-c405bea08a2e11a8-7e9e1e0e2005fed3-1f822374aa30de32-37aa189fcaa46103

transaction 11

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.373 (2020-12-23 16:16:40.373 UTC)

signer identifier: e578a55353997b9d-addb36f084edb59f-899725d008043cee-2ff7c2713c83eada

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: 2f7c221cebd11c7e-36269ce2d879e09e-da2525c8d11416d5-ff5a3fdd97d661a6-bc0839681232818a-d76b2c8fab70f84a-262fa4750e727680-eeb3429210841602

transaction 12

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.376 (2020-12-23 16:16:40.376 UTC)

signer identifier: 7525fe310ba183e4-0afea57879fa33d4-11d5259635d9fbef-8f5f104a4e90e22e

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: fee42bbbfa0f679b-7b061e8e11e81b5b-ec1c17db441a79e7-2d150592bb2ff505-cb5b8bcac055b341-cd141fa3192b75e7-434a68a229a6be90-edf2738d38158e0c

transaction 13

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.378 (2020-12-23 16:16:40.378 UTC)

signer identifier: ab00e2c6d2c08f0b-f6634c89340be9fa-c7197b0d404c360c-3bffcc9660643eb1

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: 69c8b14e6c5dba25-975cd65132b9b6dc-c957891796bc5882-8146defd7ee6bb26-8ed2aa2cdb62056e-3f2409c9947be529-1bf6c5bf0bfd3570-3e8cdb48c03c3702

transaction 14

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.381 (2020-12-23 16:16:40.381 UTC)

signer identifier: 639a92dd062f83e4-7605bd5a804b8ba1-6489f564418dda94-4d02bb41099a61fe

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: b225823779de560c-8e726376c9daed2f-d778446bff48d724-5930de1fd3043173-a8778bb9a47f8936-54fd7050b7dcad28-dd573e27eca7e7bf-7b590798d61ac200

transaction 15

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.383 (2020-12-23 16:16:40.383 UTC)

signer identifier: a30666efd4c2cca7-cbf5a4271c5f2d88-07c3aca15ac9a0d2-42a151b87820d65e

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: 6c167818768765e1-17a61fadc1adf990-1e70c889f43ca325-02f0bb342be518d7-a9a1ab48550a419a-dcf110a39307a342-dbaf08ad42184d72-c585341a3540cc0d

transaction 16

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.386 (2020-12-23 16:16:40.386 UTC)

signer identifier: c11538ae0eaee648-e06896f0e94473ce-20b533b06ed78128-653b8d813e107ffb

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: f2e776ceb0b8e281-2d40573c8219affe-226dafcafa4245f7-ed39ab1791d3a3a8-8c8aa1db3e071c40-f2d5526a8b0479dc-d821068bcb50185b-172d6ce3c4c49908

transaction 17

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.390 (2020-12-23 16:16:40.390 UTC)

signer identifier: 9d793c91272cb7b6-778bf2535c25c15f-74e5995045458ba5-b2d53b54e9eb9ab2

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: cee06cb34475028f-6fd4874dc99b4186-23cb3e4c1eb1e22c-fdc2ef2054fe651a-1d841956c75967d2-d78f8d630674a35b-c6e3864523a51655-f4d35809c659300b

transaction 18

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.392 (2020-12-23 16:16:40.392 UTC)

signer identifier: f4029242bd7ebbe8-246b8e21901474a6-c977d601ed4c54a4-7c9bc8ab69a5733c

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: e42f54e58e3d62db-c2a67183b9e7ae89-57326e25f941adbe-f4eb51c39441dc61-096c226e68a06e26-9798e1f305b98982-8f3df1800fb188ba-69c8c3c1867ceb01

transaction 19

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.395 (2020-12-23 16:16:40.395 UTC)

signer identifier: 478c384a8dee37d5-3c4dcb6e2d426e73-0e8a40b5f20998d3-fde3a6c8619cb110

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: b8fce24603063706-358e4ac3adb18acf-af5d90d6450c811d-1d894a8dc0080393-de1a4efea163f4ba-83c18a96b708b992-01124581463d76c7-767f737236fbd50b

transaction 20

type: 4 (cycle signature)

timestamp: 1608740200.397 (2020-12-23 16:16:40.397 UTC)

signer identifier: 34496ac104305de2-deeaaea3cc9d5392-dd99b7331df81042-5e14c4fc986cd418

vote: yes

cycle transaction signature: ecc3eb01b8253e74-04f3da63e52c1752-1733878bc98b1363-54ffaebf777c0f44-dc767c9449695afe-33543af94a1d8400-4cdcdc17e00b07f8-88570a7f96ece60f

signature: 263a32cf313a128a-b4a4305ffb57f616-effd1c41af8d7758-5fb78d65bb5d3089-dcea15c5ea59cfd7-8d54ffd01a7b6e67-b9ebb5931011ab44-298fe107970b600b

This block has 2 more transactions not displayed here (22 total). To see all transactions, click here to open the block in a separate tab.

balance list

hash: f595dcd7a2dcd61a-2effb4f00157ae15-352930352345dd83-18b3060162080c61

Click here to open the balance list in a new tab

verification

ID: e97e94f66f69904a-7fe7fcc6cc325d93-0bf21e8c92523c97-9a4f2047a59c6a03

signature: 045d795b6ffabcc0-03d225c7662fc287-e534e1f250c3c6b6-4bbb64dcc3e1b09f-2ea99ead835a1605-57cecc2dd2e0b100-3f92c4ffb2f44489-12f3802c51f67a0e